U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webwinkel Borduur-kado.nl.

Artikel 1. Algemeen / totstandkoming van overeenkomsten

1.1 Onder Borduur-kado.nl wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Borduur-kado.nl Wisselaar 11, 4907LR te Oosterhout.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Borduur-kado.nl, tenzij daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Borduur-kado.nl erkend.

1.4 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

1.5 Overeenkomsten tot levering van door haar aangeboden producten binden Borduur-kado.nl eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Borduur-kado.nl of een door Borduur-kado.nl verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

1.6 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Borduur-kado.nl en afnemer hieraan gebonden.
 

Artikel 2. Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW), exclusief verzendkosten.

2.2 Op de website genoemde prijzen zijn onder voorbehoud.
 

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden / levertijd

3.1 Particulieren en bedrijven dienen vooraf te betalen via overschrijving.

3.2 Gerekend vanaf het moment waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van Borduur-kado.nl is bijgeschreven, zal Borduur-kado.nl de bestelling binnen vijf tot acht werkdagen bij Postnl afleveren voor verzending naar het opgegeven afleveradres mits het anders vermeld staat.

3.3 De door Borduur-kado.nl genoemde opgegeven levertijd is indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijn. Borduur-kado.nl zal trachten om binnen 30 dagen levering aan de afnemer te doen plaatsvinden. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding. Indien de levertijd een termijn van 30 dagen overschrijdt (bijvoorbeeld omdat het product onverhoopt niet meer leverbaar is), is de afnemer gerechtigd om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden als dat noodzakelijk is. In dat geval zullen reeds geïnde bedragen binnen 30 dagen door Borduur-kado.nl worden gerestitueerd.

3.4 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

3.5 Indien een besteld artikel door welke oorzaak dan ook niet leverbaar is, neemt Borduur-kado.nl onmiddellijk contact op om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Vanzelfsprekend heeft de afnemer in dat geval steeds het recht om het aankoopbedrag gerestitueerd te krijgen.

3.6 Indien een artikel besteld is en naar 6 maanden nog niet is opgehaald zullen de artikelen opnieuw te koop aangeboden worden.
 

Artikel 4. Verzendkosten

4.1 Voor zendingen tot 10 kg binnen Nederland wordt € 7,45 berekend.

4.2 Voor zendingen die door de brievenbus passen wordt € 4,96 berekend. Dit is inclusief Track & Trace nummer.

4.3 Voor zendingen buiten Nederland wordt € 12,00 berekend.

4.4 Voor zendingen buiten Nederland die door de brievenbus passen wordt € 9,80 berekend. (Wij zijn niet aansprakelijk vor zoekgeraakte post en/of beschadigde post) Mocht je zekerheid willen dat het goed aankomt laat het dan via pakketpost bezorgen en bestel dan iets meer zodat je zeker een track & Trace nummer hebt.

4.5 Briefpost Nederland 0-20 gram € 1,50, 20-50 gram € 2,25, 50-100 gram € 3,00

4.6 Briefpost België 0-20 gram € 2,25, 20-50 gram € 3,50, 50-100 gram € 5,00, 100-350 gram € 8.25

Artikel 5. Retourzendingen

5.1 Borduur-kado.nl doet er alles aan om de afnemer via de website te informeren over haar producten. Mocht een product desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan het product geruild of geretourneerd worden.

5.2 Geborduurde en bedrukte producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

5.3 Afgeprijsde producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

5.4 De afnemer heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen vanaf de datum waarop is besteld. Binnen genoemde termijn kan de afnemer het gekochte product per e-mail ([email protected] ) voor retourzending Borduur-kado.nl aanmelden.

5.5 Binnen 3 dagen na zojuist bedoelde aanmelding dient het product aan Borduur-kado.nl te zijn retour gezonden: Borduur-kado.nl, Wisselaar 11, 4907LR te Oosterhout. Vermeld hierbij het order- of factuurnummer en uw bank- of gironummer.

5.6 De retourzending dient in ongeschonden staat te verkeren, in de originele verpakking en dient voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden geaccepteerd en ook niet gecrediteerd.

5.7 Borduur-kado.nl behoudt zich het recht voor om slechts een deel van de aankoopsom te crediteren als het vermoeden bestaat dat de producten reeds door de afnemer zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
 

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Borduur-kado.nl geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken.

6.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Borduur-kado.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Borduur-kado.nl gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 

Artikel 7. Garantie / aansprakelijkheid

7.1 Alle producten die in het assortiment van Borduur-kado.nl zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen. Ingeval van klachten kunt u zich tot Borduur-kado.nl wenden, waarna door Borduur-kado.nl contact zal worden opgenomen met de fabrikant. De aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de artikelen berust steeds bij de fabrikant. Borduur-kado.nl sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit.

7.2 Borduur-kado.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vergissingen en/of onjuistheden in opdrachten die eventueel zijn ontstaan doordat opdrachten niet schriftelijk aan leverancier zijn verstrekt.

7.3 Borduur-kado.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid bij het borduren van eigen kleding, en kan er geen garantie op de aangeleverde kleding gegeven worden.

7.4 Indien een artikel defect is dient dit gelijk gemeld te worden (binnen 24 uur naar bezorging). Ook dient men de verpakking te bewaren zodat we kunnen oordelen of de beschadiging bij de bezorger ligt.  Mocht uw dit niet kunnen aantonen of te laat melden dan kunnen we op het defecte artikel geen garantie geven.

7.5 Wij garanderen je dat, tenzij anders aangegeven, onze producten minimaal 3 maanden goed blijven na aflevering. We moeten wel een voorbehoud maken met betrekking tot de volgende zaken: 
*Normale slijtage (geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering.)
* Vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door technische ontwikkelingen. 
* Schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik of schade die ontstaan is tijdens het zelf monteren. 

7.6 Garantie op aangeleverd textiel
We drukken wel op aangeleverd textiel, echter verlenen wij geen enkele garantie op dit textiel. Dit geldt ook als er tijdens het drukproces of borduurproces door ons een fout wordt gemaakt. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van alle door Borduur-kado.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Borduur-kado.nl tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

8.2 Het risico ter zake van de producten gaat op de afnemer over op het moment van de levering.
 

Artikel 9. Privacy

9.1 Op de website van Borduur-kado.nl wordt gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

9.2 Als onverhoopt de persoonsgegevens door inbraak openbaar worden zal Borduur-Kado.nl hiervan de gedupeerden zo snel mogelijk in kennis stellen.

9.3 Deze web-site maakt gebruik van statistieken door derden. De IP adressen van bezoekers worden niet aan het account gekoppeld.

9.4 Deze web-site maakt gebruik van Cookies. Deze kleine tekst bestanden worden op uw computer achter gelaten en bevatten informatie om bij de sessie te zorgen dat de juiste gegevens aan worden gebruikt. Bij het verlaten van de site worden deze weer gewist.

9.5 Iedere Gebruiker kan te allen tijde verzoeken om inzage in zijn gegevens of om de aanpassing of verwijdering daarvan.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Borduur-kado.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 

Artikel 11. Geschillen

11.1 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter als zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg op te lossen.
 

Gewijzigd/aangepast op 01-10-2020